Tutkimus henkirikoksen uhrin sisaruksista

1.6.2023

Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen maisteriopiskelija etsii osallistujia tutkimukseen, joka kartoittaa henkirikoksen uhrien sisarusten kokemuksia.

Mikäli olet menettänyt veljesi tai sisaresi toisen henkilön tahallisesti surmaamana, tutustuthan alla olevaan tutkimustiedotteeseen.

Tutkimus - Henkirikoksen uhrien sisarusten suru- ja selviytymisprosessi, tuen tarve ja elämänmuutokset Suomessa

Pyydämme Teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan henkirikoksen uhrien sisarusten suru- ja selviytymisprosessia, heidän saamaa ja tarvitsemaa tukea sekä elämänmuutoksia läheisen henkirikoskuoleman jälkeen Suomessa. Rekrytoinnissanne on käytetty Huoma ry:n jäsenpostituslistaa ja suljettuja keskusteluryhmiä, kuitenkin niin, että Huoma ry ei saa tietoonsa, kuka tutkimukseen osallistuu. 

Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen ja ennen suostumuksen antamista voitte halutessanne esittää kysymyksiä tutkimuksesta dosentti Anna Liisa Aholle, annaliisa.aho@tuni.fi, +358401901448.

Tutkimukseen osallistutaan vastaamalla oheiseen kyselylomakkeeseen

https://survey.tuni.fi/lime/485984?lang=fi


Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimus tehdään pro Gradu -tutkielmana Tampereen yliopistolla. Tutkimuksen tekijänä on terveystieteiden maisteriopiskelija Anna Kauppinen. Tutkimuksen ohjaajana toimii terveystieteiden tohtori, dosentti, Anna Liisa Aho, joka osallistuu myös osaltaan tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimus on osa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön surututkimushanketta. Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Tampereen yliopisto, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.


Tutkimuksen kulku

Tutkimus aloitetaan syksyllä 2023.

Tutkimukseen sisältyy kyselylomakkeen täyttäminen, jossa kartoitetaan ensin taustatietoja Teistä ja henkirikoksen uhrista sekä itse henkirikoksesta. Kyselylomakkeella olevat avoimet kysymykset liittyvät Teidän kokemuksiinne surusta, selviytymisestä, saamastanne tuesta ja tarvitsemastanne tuesta sekä elämänmuutoksista henkirikoksen jälkeen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 45 minuuttia. Voitte täyttää kyselylomakkeen Teille sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana, kuitenkin viimeistään joulukuun 2023 loppuun mennessä.

Teillä on halutessanne mahdollisuus osallistua kyselyn lisäksi myös haastatteluun jättämällä yhteystietonne kyselylomakkeessa sille varattuun tilaan kyselyn lopussa. Haastattelut toteutetaan Teille sopivana ajankohtana. Haastatteluun osallistuu Teidän lisäksenne vain haastattelija. Haastattelupaikka voidaan yhdessä sopia Teidän toiveitanne kuunnellen. Haastattelut voidaan toteuttaa kasvotusten, Teams-videotapaamista tai puhelinyhteyttä käyttäen. Haastattelu kestää noin 1 tunnin. Haastattelut nauhoitetaan ja tutkija Anna Kauppinen litteroi haastattelut jälkikäteen. Haastattelun teemat liittyvät Teidän kokemuksiinne surusta, selviytymisestä, saamastanne tuesta ja tarvitsemastanne tuesta sekä elämänmuutoksista henkirikoksen jälkeen.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.


Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimuksesta ei ole varsinaisesti Teille hyötyä, mutta tutkimukseen osallistumalla autatte saamaan lisää tutkittua tietoa hyvin vähän tutkitusta aiheesta ja näin voidaan tulevaisuudessa paremmin auttaa ja tukea niitä, jotka menettävät sisaruksensa henkirikoksen seurauksena. Toisaalta vaikeista kokemuksista kirjoittaminen voi joillekin olla helpottavaa ja olla siten hyödyksi.

Tutkimukseen osallistuminen saattaa nostaa pintaan sisaruksen henkirikokseen liittyviä muistoja ja kielteisiä tunteita. Voitte olla tarpeen tullessa yhteydessä dosentti Anna Liisa Ahoon, annaliisa.aho@tuni.fi, +358401901448 tai HUOMA - Henkirikosuhrien läheiset ry:n (www.huoma.fi, +358504012230), josta teitä ohjataan tarvitsemanne tuen piiriin.

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita koskien tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, tutkittavan vahingoittamisen välttämistä ja yksityisyyden turvaamista sekä tietosuojan noudattamista. Tutkimuskysymykset on mietitty niin, että ne ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellisia. Tutkimuksen vastauksien osalta varmistetaan salassapitovelvollisuus ja tutkimusaineiston säilyttäminen ja hävittäminen siten, ettei tutkittavien henkilöllisyys ilmene missään vaiheessa tutkimusta. Tarkemmin Teidän oikeuksistanne ja yksityisyydensuojasta tässä tutkimuksessa kerrotaan alempana.


Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus

Teistä kerättyä tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Tutkimukseen liittyvä aineisto tallentuu Tampereen yliopiston käyttämän elektronisen kyselylomakkeen kautta salasanoilla suljettuun tiedostoon. Vain tutkimusta tekevät henkilöt (Anna Kauppinen ja Anna Liisa Aho) pääsevät aineistoon käsiksi. Aineisto hävitetään lopuksi tuhoamalla se tutkimuksen päätyttyä ja viimeistään 31.12.2026. Tutkimustuloksista ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa.


Vapaaehtoisuus

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä siitä tai keskeyttää tutkimuksen, milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu teille mitään haittaa. Voitte myös peruuttaa antamanne suostumuksen milloin tahansa tutkimuksen aikana ilman perusteluita ilmoittamalla siitä tutkijoille. Suostumuksen peruuttamisesta ei koidu teille mitään haittaa. Jos päätätte peruuttaa suostumuksenne, tai osallistumisenne tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, siihen mennessä kerättyjä tietojanne voidaan edelleen käyttää tässä tutkimuksessa, mikäli tutkimuksen toteuttaminen sitä vaatii ja lainsäädäntö sallii sen tai edellyttää sitä.


Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Teillä on oikeus saada informaatio teistä kerätyistä tiedoista, mihin niitä on käytetty, kenelle niitä on luovutettu ja mitä tarkoitusta varten.

Teillä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan: Tietosuojavastaavan sähköposti: dpo@tuni.fi

Tutkimuksen tietosuojailmoitus löytyy tästä linkistä


Tutkimuksen rahoittajatahot

Tutkimuksella ei ole rahoittajia. Tutkimus on omakustanteinen.


Tutkimustuloksista tiedottaminen

Tutkimustulokset esitellään tieteellisessä artikkelissa.


Lisätiedot

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksesta pyydämme teitä esittämään dosentti Anna Liisa Aholle: annaliisa.aho@tuni.fi


Tutkijoiden yhteystiedot

Anna Liisa Aho, TtT, dosentti
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede
+358401901448, annaliisa.aho@tuni.fi


Anna Kauppinen, TtK, TtM-opiskelija
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede
+358442701123, anna.kauppinen@tuni.fi