Yhdistyksen säännöt

Huoman varsinaisilta jäseniltä edellytetään, että he ovat henkirikoksen uhrin läheisiä. Kannatusjäsen voi olla myös muu henkilö. 

Jäsenten tulee sitoutua noudattamaan Huoman sääntöjä. Luethan siis Huoman säännöt ennen jäsenhakemuksen täyttämistä.

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja sen toiminta-alueena koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea henkirikosten uhrien läheisiä jakamalla tietoa sekä mahdollisuuksia kokemusten ja tuntemusten vaihtoon sekä edistää henkirikosten uhrien läheisten selviytymistä ja eheytymistä sekä sairastumisen, työkyvyttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää pienryhmätoimintaa ja vertaistukikursseja henkirikoksessa läheisensä menettäneille
 • järjestää henkirikosten uhrien läheisten aseman parantamiseksi koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • toimii yhteistyössä muiden mielenterveys- ja hoitoalan järjestöjen kanssa sekä osallistuu henkirikoksia koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
 • voi palkata toimintaansa varten henkilökuntaa ja tehdä tuottamistaan palveluista sopimuksia kuntien ja kuntayhtymien kanssa

Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, muu oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, muu oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäseneksi pyrkivän tulee täyttää jäsenhakemus ja hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa ja yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

​Varsinaisilta jäseniltä sekä kannattavilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla erisuuruinen henkilö- ja yhteisöjäsenelle. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Yksi hallituksen varsinaisista jäsenistä voi olla asiantuntijajäsen. Hallitus voi käyttää apunaan asiantuntijoita. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksesta erovuorossa on korkeintaan puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan pitää joko kokonaan tai osin sähköisiä tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen määräämä toimihenkilö tai joku muu hallituksen erikseen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille jäsenlehden, jäsenkirjeen tai Huoman virallisten Internet-sivujen kautta.

11. Varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
 9. valitaan kahden toimikauden ajaksi yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt joka toinen vuosi
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin rekisteröityihin yhdistyksiin.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14. Toiminnan sitoutumattomuus

Yhdistyksen toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Yhdistyksen tilaisuuksissa uskonnollisten ja poliittisten puheenvuorojen käyttö ei näin ollen ole sallittua.

15. Yhdistyslaki

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.