Tutkimus traumaattisen lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille

14.12.2022

Jaamme Tampereen yliopiston tutkijoiden tutkimustiedotteen: 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tutkimus - Online Surutuki-applikaation kehittäminen traumaattisen lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille

Pyydämme Sinua osallistumaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää Online Surutuki-applikaatio ja arvioida sen käyttökokemuksia surevien vanhempien näkökulmasta. Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että Sinulla on omakohtainen kokemus traumaattisesta lapsen kuolemasta.

Mikäli päätät osallistua tutkimukseen vastaa kyselyyn ohessa olevan lomakkeen kautta.

Vastaa kyselyyn suomenkielellä: https://survey.tuni.fi/lime/729812?lang=fi

Questionnaire in English: https://survey.tuni.fi/lime/997466?lang=en

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää traumaattisen lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien surulleen antamaa merkityksenantoprosessia ja vanhempien saamaa muodollista ja epämuodollista tukea lapsen kuoleman jälkeen. Tulosten pohjalta kehitetään vanhempien tarpeisiin perustuva verkkopohjainen Online mobiili-interventio tukemaan lapsensa kuoleman kokeneita vanhempia (PCARE-sovellus).

Tutkimusprosessi ja aineistonkeruu

Kyselylomakkeessa kartoitetaan kokemuksiasi lapsen kuolemaan liittyvistä merkityksistä, tukijärjestelmistä ja kehittämisehdotuksiasi verkkopohjaisen Online Surutuki-applikaation kehittämiseksi. Kyselylomakkeeseen voi vastata suomen tai englannin kielellä. 

Mikäli haluat, Sinua myös haastatellaan tutkimuksen aihepiiriin liittyen lapsen kuolemaan liittyvistä merkityksistä ja tukijärjestelmistä. Haastattelu sovitaan sinulle sopivana ajankohtana. Kasvotusten toteutettavat haastattelut järjestetään toiveidesi mukaan joko kotonasi, Tampereen yliopiston tiloissa tai suojatun etäyhteyden kautta Teams- ohjelmaa käyttäen. Haastattelu voidaan tehdä myös puhelimitse. Haastattelun kesto on noin 1–1,5 h. Haastattelut nauhoitetaan ja vain tutkimusryhmä käsittelee haastatteluaineistoa. Haastattelut voidaan tehdä suomen tai englannin kielellä.

Tutkimuksen hyödyt ja riskit

Tutkimusaihe on sensitiivinen, erityisesti lapsen kuoleman jälkeiset merkitykset ja tukijärjestelmään liittyvät kysymykset. Kokemuksiesi kertominen saattaa aiheuttaa sinulle henkistä kuormitusta, joista voit keskustella haastattelun jälkeen haastattelijan kanssa. Mikäli koet, että tarvitset psykologista tukea haastattelun jälkeen, olethan yhteydessä päätutkija Anna Liisa Ahoon, annaliisa.aho@tuni.fi.

Luottamuksellisuus ja tietojen käsittely

Tutkimukseen kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain tutkimusryhmässä ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Aineisto säilytetään Tampereen yliopiston tietoturvallisella ja kaksoistunnistuksen edellyttämällä OneDrive-asemalla ja hävitetään tutkimuksen päädyttyä 31.8.2025.

Tutkimusta toteuttavien kanssa tehdään salassapitosopimus ja henkilöllisyytesi ei paljastu missään vaiheessa tutkimusta. Nimesi tulee tietoon vain, mikäli haluat osallistua Surutuki-sovelluksen kehittämiseen tai testaamiseen tai mikäli haluat Sinua haastateltavan tutkimuksen aihepiiriin liittyen. Nimesi kuitenkin poistetaan varsinaisesta tutkimusaineistosta. Kyselylomakkeella ja/tai haastattelussa saatua tietoa hyödynnetään tutkimusraportissa yleisellä tasolla niin, ettei julkaisusta voida tunnistaa yksittäistä henkilöä. Sinulta pyydetään kirjallinen ja/tai suullinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta, riippuen siitä osallistutko kyselyyn vai tehdäänkö haastattelu kasvotusten vai etänä.

Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit peruuttaa osallistumisen milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Peruutus tai tutkimukseen osallistumisen kieltäytyminen ei aiheuta sinulle kielteisiä seurauksia. Jos peruutat tutkimukseen osallistumisesi kyselylomakkeeseen vastaamisesi tai haastattelusi jälkeen, siihen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää tutkimuksessa.

Korvaukset

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkioita

Yksityisyys tutkimusjulkaisuissa ja tutkimusviestinnässä

Kyselylomakkeesta tai haastatteluista saatua tietoa käytetään tutkimusraportissa vain yleisellä tasolla, josta yksittäistä osallistujaa ei voi tunnistaa. Yhteenveto tutkimustuloksista lähetetään tutkimukseen osallistujille. Tutkimustulokset raportoidaan tieteellisinä julkaisuina.

Aineiston käyttö muihin kuin tutkimustarkoituksiin

Aineistoa ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tähän tutkimukseen.


Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkimusryhmä

Pyydämme Sinua esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä alla oleviin yhteystietoihin

Tutkimuksen vastaava johtaja, Dosentti Anna Liisa Aho, annaliisa.aho@tuni.fi puh +358 44 0407066

Postdoc-tutkija, TtT, Nur Atikah Mohamed Hussin, nur.muhamedhussin@tuni.fi, puh. +358505761473

33014 University of Tampere


Tutkimuksen rekisterinpitäjiä ovat: Tampereen korkeakoulusäätiö sr. Rekisterinpitäjä vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Teillä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan: Tampereen korkeakoulusäätiö sr, dpo@tuni.fi, puh. 050 437 7074. Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsotte, että henkilötietojenne käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimisto Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00531 Helsinki 17, Puhelinvaihde: 029 566 6700 Sähköposti: tietosuoja@om.fi