Anna haastattelu opiskelijalle

9.12.2020

Voisitko osallistua tutkimukseen, jonka aiheena on, miten omaiset ovat kokeneet kuolinviestin saamisen poliisilta, ja mitä reaktioita sekä tuntemuksia on omaisessa ilmennyt kriisitilanteessa.

Alla on poliisiammattikorkeakoulun opiskelijalta saamamme viesti. Ole yhteydessä suoraan Siniin, mikäli haluat lisätietoja tai ajatelet, että voisit osallistua tutkimukseen.

Hei,

Olen Sini Lehtonen ja opiskelen Poliisiammattikorkeakoulussa poliisiksi ja teen opinnäytetyötä omaisten kokemuksista kuolinviestin saamisesta. Opinnäytetyöni käsittelee kuolinviestin poliisilta saaneen omaisen reaktioita, tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa teemahaastattelumenetelmän avulla poliisilta kuolinviestin saaneen kokemuksia suruviestistä, siitä miten omaiset ovat kokeneet kuolinviestin saamisen poliisilta, ja mitä reaktioita sekä tuntemuksia on omaisessa ilmennyt kriisitilanteessa. Tutkimuksen tarkoituksena on saada myös tietoa omaisten kokemuksista poliisin toiminnasta ja menettelytavoista omaisia kohdatessa. Tarkastelun alla on myös, mitä omaiset olisivat toivoneet poliisilta enemmän tilanteessa. On tärkeää saada lisätietoa siitä, miten kuolinviestin tuoja voi omalla käytöksellään auttaa surevaa. Omaisten kokemukset ja ajatukset ovat työn kannalta arvokkaita.

Haastattelu toteutetaan teemahaastatteluna tammikuun 2021 aikana, jota varten olen miettinyt valmiiksi joitakin käsiteltäviä teemoja, mutta pääasiassa haastattelu toteutetaan avoimella keskustelulla.

Opinnäytetyössä ei tulla julkaisemaan nimiä eikä muita tunnistettavia tietoja. Tutkimuksessa kerrotaan ainoastaan haastateltavan ikä ja sukupuoli. Haastattelutilanteet nauhoitetaan muistiinpanojen tueksi ja vastausten puhtaaksikirjoituksen helpottamiseksi, mutta kaikki haastatteluun liittyvä aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja hävitetään heti tutkimuksen valmistuttua. Haastattelutilanteessa paikalla tulee olemaan vain haastattelija ja haastateltava.

Toivon löytäväni neljä omaista, joille poliisi on vienyt kuolinviestin, tutkimukseeni haastateltavaksi. Toivon haastatteluun suostuvien omaisten ottavan yhteyttä minuun sähköpostitse, jotta voin sopia heidän kanssaan tutkimukseen osallistumisesta suostumuslomakkeen muodossa, sopia haastatteluajan sekä antaa tarvittaessa lisätietoa tutkimuksesta henkilökohtaisesti.

Kiitos etukäteen yhteistyöstä!

Sini Lehtonen
sini.lehtonen@edu.polamk.fi