Verkkokaupan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry (Huoma)
Osoite: Kansankatu 53, 90100 OULU
Puhelin: 050 401 2230
Sähköposti: toimisto@huoma.fi
Yhteyshenkilö: Terhi Kantanen

 

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Huoman verkkokaupan asiakkaiden ostotapahtuman yhteydessä luovuttamia henkilötietoja.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Huoman verkkokaupassa ostettujen tuotteiden toimittaminen ja tarvittaessa yhteydenpito verkkokaupan asiakkaisiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskeviin lainsäädännöllisiin velvollisuuksiin.

 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Huoman verkkokaupan asiakkaiden ostotapahtuman yhteydessä luovuttamia henkilötietoja. Näitä tietoja voivat olla:

– Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

– Rekisteröidyn henkilötunnus;

– Rekisteröidyn kotiosoite;

– Rekisteröidyn sähköpostiosoite;

– Rekisteröidyn puhelinnumero;

– Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;

– Tiedot ostoksista

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan verkkokaupan asiakkailta itseltään.

 

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Huomassa siten, että niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla yhdistyksen työntekijöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu.

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisteröidyn ilmoittamia henkilötietoja luovutetaan lähetyksistä vastaavalle logistiikkapalvelulle verkkokaupan ostojen perille toimittamiseksi. Välttämättömät tiedonsiirrot toteutetaan soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitseville tahoille.

 

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin on tarpeen laissa asetettujen kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien velvollisuuksien hoitamiseksi.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä Huoman suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Huoman käsittelemät henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Huoma voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Huoma voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhdistyksen työntekijälle (Terhi Kantanen) osoitteeseen toimisto@huoma.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry
Terhi Kantanen
Kansankatu 53

90100 OULU

 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aina tarvittaessa esimerkiksi yhteystietojen tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.2.2022.